Vaaliteemat 2022

HELP VAALITEEMAT HYYN EDUSTAJISTOVAALEIHIN 2022

På svenska nedan/in English after

HYY opiskelijoita varten: Ylioppilaskunnan tärkein tehtävä on jokaisen Helsingin yliopiston opiskelijan edunvalvonta. Vaikuttava edunvalvonta on ajankohtaista, oikein resursoitua ja keskittyy teemoihin, joilla on vankka kannatus opiskelijoiden keskuudessa. Edunvalvonnan on oltava myös koulutusalojen ja kampusten välillä yhdenvertaista, samalla huomioiden näiden alojen hyvin erilaiset tarpeet. Tämä tapahtuu osallistamalla ja tarkoin kuuntelemalla HYYn piirissä toimivia järjestöjä.  Koronaviruspandemia ja yleisesti heikkenevä yhteiskunnallinen taloustilanne ovat aiheuttaneet merkittäviä vaikutuksia opetukseen sekä koulutusresursseihin. Aloilla, joilla opiskelijamäärät kasvavat nopeasti, on pidettävä huolta siitä, että myös resurssit kasvavat tarpeen mukaan. Opetusta tulee kehittää sopivammaksi kohti 2020-lukua, esimerkiksi hybridiopetuksen keinoin. Opiskelijan puolta pitävä HYY on rohkea ja vaikuttava edunvalvoja myös yliopistoon päin, nostaen epäkohtia ja ristiriitoja väsymättä esiin.

 

HYYn varallisuus kestävästi opiskelijan tarpeisiin: Ylioppilaskunnan taloudelle on koittamassa todella vaikeat ajat – HYYn “säästöpossu” on jo lähes tyhjä, ja maailmantilanteen vuoksi välttämättömät kulut vain kasvavat. Tällaisessa voimakkaasti heikentyneessä taloustilanteessa on elintärkeää, että HYY tekee vastuullista talouspolitiikkaa, eikä kasvata menojaan, ellei se ole täysin välttämätöntä ja menoerä hyödyttää suoraan opiskelijan arkea. Kaikista menoista, jotka eivät ole elintärkeitä, on voitava leikata. Minkäänlaista jäsenmaksun nostamista huonon taloustilanteen vuoksi ei tule hyväksyä. Lisäksi HYYn on tehtävä kaikkensa sen eteen, että sovitusta jäsenmaksuttomuustavoitteesta pidetään kiinni. Tavoitetta ei saa lykätä eikä varsinkaan hylätä niin kauan, kuin on mahdollista säästää kohteista, jotka eivät ole ylioppilaskunnan olemassaolon kannalta välttämättömiä.

 

Opiskelijat ovat ihmisiä, eivät pelkkiä lukuja: Opiskelijan arkea rasittavat stressi opinnoista ja työelämästä sekä näiden yhdistämisestä, huoli toimeentulosta ja paineet nopeasta valmistumisesta. Erityisesti professioaloilla tiiviit ja nopeatempoiset opintoputket kuluttavat opiskelijat loppuun, ja pandemia-aika heikensi resilienssiä entisestään. Aito, oikea-aikainen pääsy mielenterveyspalveluihin on taattava. Opiskelijoiden jaksamiseen negatiivisesti vaikuttaviin asioihin on puututtava ja opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämisestä on pidettävä huolta. Opiskelijapalveluiden keskiössä ovat niiden laatu ja saavutettavuus, esimerkiksi opintoneuvonnan ja oikeusavun on oltava jokaisen opiskelijan saavutettavissa kampuksesta ja äidinkielestä riippumatta. HYYn tulee entistä tehokkaammin panostaa jäsenille tarjottavien koulutusten kiinnostavuuteen ja sisältöön,  jotta jäsenet ja jäsenyhdistykset saavat ylioppilaskunnan tarjoamista palveluista kohdennettua ja eteenpäinvievää tukea.

 

HUS finns till för studenterna: Studentkårens viktigaste uppdrag är att bevaka intressena för alla studerande vid Helsingfors universitet. En inflytelserik intressebevakning är aktuell, har tillräckliga och rätt resurser och fokuserar på teman som studenterna genuint stöder. Intressebevakningen måste också vara likvärdig inom alla utbildningsområden och på alla campus, samtidigt som intressebevakningen beaktar att de olika områdena har väldigt olika behov. Det här sker genom att man inkluderar och uppmärksamt lyssnar på de föreningar som verkar inom HUS. Coronaviruspandemin och den allmänt sett allt sämre ekonomiska situationen i samhället har haft stor inverkan på undervisningen och utbildningsresurserna. Inom branscher där antalet studerande växer snabbt, måste vi se till att det också finns tillräckligt med resurser för att möta det ökade behovet. Undervisningen måste utvecklas så att den bättre motsvarar verkligheten på 2020-talet, till exempel med hjälp av hybridundervisning. HUS, som står på studenternas sida, är en modig och inflytelserik intressebevakare också i förhållande till universitetet, och jobbar outtröttligt för att lyfta fram problem och konflikter.

 

HUS förmögenhet förvaltas på ett hållbart sätt för att möta studentens behov: Studentkårens ekonomi står inför verkligt svåra tider – HUS ”sparbössa” är redan nästan tom och de nödvändiga kostnaderna stiger konstant på grund av situationen i världen. I det nu rådande kraftigt försämrade ekonomiska läget är det livsviktigt att HUS driver en ansvarsfull ekonomisk politik och att kostnaderna inte ökar, om det inte är helt oundvikligt och om inte kostnaden direkt är till nytta för studenternas vardag. Vi måste kunna skära ner alla kostnader som inte är livsviktiga. Vi kan inte godkänna någon som helst förhöjning av medlemsavgiften på grund av att den ekonomiska situationen är dålig. Dessutom måste HUS göra sitt yttersta för att hålla fast vid målet att avskaffa medlemsavgiften; ett mål som man kommit överens om tidigare. Man får inte skjuta upp det här målet, om det finns möjlighet att göra inbesparingar på andra håll som inte är absolut nödvändiga för studentkårens existens.

 

Studenterna är människor, inte enbart siffror: Studentens vardag är stressig både på grund av studier och arbete samt hur man kan kombinera de här två. Dessutom oroar sig studenterna för sin försörjning och för kraven på att snabbt avlägga sin examen. De kompakta studieplanerna som ska genomföras i högt tempo gör att studenterna blir utmattade och pandemitiden försvagade ytterligare resiliensen. Vi måste garantera att studenterna har konkret tillgång till mentalvårdstjänster vid rätt tidpunkt. De frågor som inverkar negativt på studenternas ork måste lösas och vi måste se till att vi främjar studenternas välmående. De viktigaste aspekterna i den service som erbjuds åt studenterna är kvaliteten och tillgängligheten på servicen, till exempel måste alla studenter ha tillgång till studierådgivning och rättshjälp oberoende av campus och modersmål. HUS måste ännu effektivare än tidigare satsa på att erbjuda skolningar vars innehåll intresserar medlemmarna, så att medlemmarna och medlemsföreningarna genom studentkårens tjänster får stöd som både riktar sig till dem och som hjälper dem.

 

HYY for students: The Student Union’s main purpose is the advocacy work it conducts for all students at the University of Helsinki. Impactful advocacy work is timely, properly resourced and focused on themes with strong support among students. Advocacy work must also be equal between different fields of study and campuses, while also taking the diverse needs of these fields into account. This is done by engaging and closely listening to the organisations operating under HYY. The coronavirus pandemic and the generally deteriorating financial situation in society have had a major impact on teaching and education resources. In fields with rapidly increasing numbers of students, we must ensure that the resources also increase according to need. Teaching must be developed to make it better suited for the 2020s, by means of hybrid teaching, for instance. A HYY that takes the side of students is a bold and impactful advocate towards the University, too, tirelessly working to bring attention to shortcomings and conflicts.

 

HYY’s assets sustainably for student needs: The Student Union is facing extremely difficult times in terms of its finances – HYY’s ‘piggy bank’ is already almost empty, and the global situation continues to increase essential costs. In such a heavily deteriorated financial situation, it is vital for HYY to engage in responsible financial policy and not increase its expenses unless it is absolutely necessary and the added expense directly benefits students in their everyday life. It must be possible to make cuts to all expenses that are not vital. Any kind of increases to the membership fee due to the poor financial situation cannot be accepted. In addition to this, HYY must do everything it can to hold on to the agreed goal of having no membership fees. The goal must not be postponed and especially not abandoned as long as it remains possible to save from expenses that are not essential for the Student Union’s existence.

 

Students are people – not just numbers: In their everyday life, students are burdened by stress from their studies, working life and balancing the two, worries over subsistence and the pressure to graduate quickly. In specialist fields in particular, dense, fast-paced degree structures burn students out, while the pandemic era further weakened their resilience. Genuine, correctly timed access to mental health services must be guaranteed. Action must be taken on issues that negatively affect student wellbeing, and the promotion of student wellbeing must be ensured. Quality and accessibility are at the heart of student services, and services such as study guidance and legal protection must be accessible to every single student regardless of their campus and native language. HYY must increase its efforts to improve the appeal and contents of training events offered to members to ensure that both members and member organisations receive targeted and effective support from the services offered by the Student Union.